1896 - Μηχανουργείο Γκλαβάνη

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το 1896 ιδρύθηκε το μηχανουργείο "Η σφύρα" των Γκλαβάνη-Καζάζη. Ο Γκλαβάνης έβαλε το κεφάλαιο και ο Καζάζης την τεχνογνωσία, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Το μηχανουργείο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και λειτούργησε με όραμα τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής του θεσσαλικού κάμπου.

Το εργοστάσιο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η θέση του, απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό και κοντά στο λιμάνι, ήταν καίρια για τη μεταφορά της πρώτης ύλης, του σιδήρου, από το Βέλγιο και τη Γερμανία, καθώς και για τη μεταφορά των γεωργικών μηχανημάτων μέσω του σιδηροδρόμου, στο θεσσαλικό κάμπο. Η επιχείρηση ανοίχτηκε πολύ γρήγορα και πέρα από τις κοντινές αγορές. Το 1898 απασχολούσε πέντε τεχνίτες και αναλάμβανε την κατασκευή ατμόμυλων με προορισμό της Αλβανία, τη Σερβία και την Τουρκία. Στο Μεσοπόλεμο, η επιχείρηση μετατράπηκε σε ανώνυμη, διατηρώντας τρία εργοστάσια στο Βόλο και ένα στην Αθήνα. Το 1973 τέθηκε από την Εθνική Τράπεζα σε αναγκαστική διαχείριση και τον Απρίλιο του 1980 διέκοψε οριστικά τη λειτουργία της.(Δημόγλου, Αίγλη. Συγκρότηση και εξέλιξη της βιομηχανίας του Βόλου στο Μαλούτας, Θ. (επιμ.), Βόλος αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 124).

Διαφήμιση του εργοστασίου Γκλαβάνη. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Το εσωτερικό του εργοστασίου Γκλαβάνη, 1930. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Φωτογραφία από έκθεση των προϊόντων Γκλαβάνη. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Επιστολόχαρτο Μηχανουργείου Κ. Γκλαβάνη και Μ. Καζάζη. Αρχείο Πεταλίδη, ΔΗ.Κ.Ι.
Γεωργικό μηχάνημα εργοστασίου Γκλαβάνη. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Διαφημιστική φωτογραφία με άροτρο του εργοστασίου Γκλαβάνη. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.