1881 - Η προσάρτηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το 1881, μετά από έντονες και μακροχρόνιες διπλωματικές ενέργειες αλλά και πολεμικές συρράξεις, πραγματοποιήθηκε η προσάρτηση της Θεσσαλίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Η προσάρτηση πραγματοποιήθηκε σταδιακά και ο ελληνικός στρατός μπήκε στην πόλη του Βόλου στις 2 Νοεμβρίου 1881. Με την εξέλιξη αυτή, η Ελλάδα αύξησε την εδαφική της επικράτεια με τον πολύτιμο θεσσαλικό "σιτοβολώνα". Ταυτόχρονα πραγματοποίησε ένα βήμα προς την επίτευξη των εθνικών της στόχων, που ήταν η ενσωμάτωση των αλύτρωτων πληθυσμών στο ελληνικό κράτος.

Η ένωση της περιοχής της Θεσσαλίας και της Άρτας με την Ελλάδα μετέβαλε πολλαπλά το χαρακτήρα του νεοσύστατου κράτους. Σε οικονομικό επίπεδο, αυξήθηκαν τα όρια της εσωτερικής αγοράς, ενώ ενισχύθηκε η αγροτική οικονομία της χώρας. Σε κοινωνικό επίπεδο, μεταβλήθηκε η κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού, εξαιτίας κυρίως του διαφορετικού γαιοκτητικού συστήματος που επικρατούσε στο θεσσαλικό κάμπο. Το αγροτικό ζήτημα της Θεσσαλίας θα βασάνιζε το ελληνικό κράτος για πολλές ακόμα δεκαετίες, ενώ η νέα τάξη των πλούσιων γαιοκτημόνων θα συγκροτούσε ένα νέο υπολογίσιμο πολιτικό και οικονομικό παράγοντα που θα κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της χώρας. (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΑ.)

Σημαία του 1881. Οι δύο όψεις της σημαίας που προσφέρθηκε στον βασιλιά Γεώργιο Α΄ το 1881 από τους Μάγνητες της Κωνσταντι- νούπολης. Από το βιβλίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος "Σημαίες Ελευθερίας, συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου".
Η Μάχη της Μακρινίτσας το 1878. Χαρακτικό του Α. Τάσσου, Δημαρχείο Βόλου.
Η Ναυμαχία του Βόλου. Πίνακας του Ιωάννη Πούλακα, Δημοτική Συλλογή Βόλου.