Αρχείο Δήμου Βόλου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του Δήμου Βόλου

   

Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης
Τίτλος: Αρχείο Δήμου Βόλου
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1882 - 1982
Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 1110 φάκελοι και 487 βιβλία
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου
Χώρος πρόσβασης Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Συνοπτικό ιστορικό Δήμου Βόλου

 

Ο Δήμος Βόλου συστάθηκε με το Β.Δ. της 31ης .3.1883(ΦΕΚ 126) και ονομαζόταν ως το 1954 Δήμος Παγασών. Η πρώτη αιρετή δημοτική αρχή της πόλης ανέλαβε τα καθήκοντα της τον Ιούνιο του 1883. Κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολάβησε απο την ένταξη του Βόλου στο ελληνικό κράτος (1881) έως και τις πρώτες δημοτικές εκλογές στη διοίκηση του Δήμου παρέμεινε το δημοτικό συμβούλιο που διοικούσε την πόλη απο το 1878 με Δήμαρχο τον Γεώργιο Καρτάλη, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος μετά τη σύσταση του Δήμου.


Περιεχόμενα

Το υλικό που περιλαμβάνει κυρίως φακέλους, υπηρεσιακά βιβλία, φωτογραφίες και σχέδια, αφορά στη δραστηριότητα των τριών βασικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου:

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των Γραφείων του Διευθυντή του Δήμου, του Δημοτολογίου και της Στρατολογίας

της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών και των Γραφείων του Λογιστηρίου, του Ταμείου, των Προμηθειών και των Προσόδων

και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου

Περιλαμβάνει επίσης υλικό που αφορά στο Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και στο Γραφείο του Δημάρχου.

Στις διαφορετικές εισαγωγές που έγιναν βρέθηκε και υλικό που αφορά σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου όπως αυτής του Γραφείου του Ανταποκριτή του ΟΓΑ, των υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, Ύδρευσης και Καθαριότητας

Τέλος περιέχει υλικό που αφορά στις κοινοτήτες οι οποίες προσαρτήθηκαν στη δεκαετία το 1980 στο Δήμο Βόλου. Συγκεκριμένα τα αρχεία των Κοινοτήτων του Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων, των Νέων Παγασών, και της Αγίας Παρασκευής Βόλου.


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Ιστορικό διατήρησης της ενότητας περιγραφής

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του Δήμου Βόλου φυλασσόταν στο υπόγειο του Δημαρχείου Βόλου εκτός από τα βιβλία των πρακτικών και των ψηφισμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία διαχειριζόταν το γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι συχνές πλημμύρες στο χώρο του υπογείου κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος του υλικού ενώ η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία δημιούργησαν σημαντικές φθορές σε άλλα. Με την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (1991) ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στο Κέντρο την καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Βόλου καθώς και την οργάνωση της πρόσβασης των ερευνητών στα αρχεία του Δήμου.

Ιστορικό πρόσκτησης του αρχείου

Το 1992 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης οργάνωσε την πρώτη παραλαβή και μεταφορά μέρους του δημοτικού αρχείου από το υπόγειο του Δημαρχείου στις εγκαταστάσεις του. Από τότε έχουν γίνει 21 εισαγωγές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με τις οποίες συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο μέρος του δημοτικού αρχείου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση


Σύστημα ταξινόμησης

Το αρχείο ταξινομήθηκε σύμφωνα με το κοινό - διαχρονικό σχέδιο οργάνωσης - οργανόγραμμα των υπηρεσιών και τμημάτων του Δήμου Βόλου (Παγασών) το οποίο είναι αποτέλεσμα παραμετροποίησης των Οργανισμών Υπηρεσίας. Η εσωτερική ταξινόμηση των φακέλων έγινε κατά περίπτωση αλφαβητικά, θεματικά και χρονολογικά.


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο του Δήμου Βόλου ανήκει την κατηγορία των δημοτικών αρχείων που διέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1945/91

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου


Σημεία πρόσβασης

 

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Δήμος Βόλου -- Αρχεία
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Δήμος Βόλου -- Οργάνωση
Δήμος Βόλου. Γραφείο Ανταποκριτή ΟΓΑ
Δήμος Βόλου. Γραφείο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημάρχου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημοτολογίου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή
Δήμος Βόλου. Γραφείο Λογιστηρίου
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προμηθειών
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προσόδων
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας
Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Ύδρευσης
Δημόσια Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου
Δημοτικός Οργανισμός Ύδρευσης Βόλου
Δήμου Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Μαγνησία)
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)
Κοινότητα Νέων Παγασών (Μαγνησία)

Θέμα

Αρχεία -- Βόλος
Δημογραφία -- Βόλος
Δημογραφική στατιστική -- Βόλος
Οικονομική ανάπτυξη -- Βόλος
Πολεοδομία -- Βόλος
Πολιτιστική ανάπτυξη -- Βόλος
Τοπική αυτοδιοίκηση

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Δημόσια έργα
Βόλος -- Ιστορία -- 1882 - 1982
Βόλος -- Κοινωνικές συνθήκες
Βόλος -- Οικονομικές συνθήκες
Βόλος -- Πολιτισμός
Βόλος -- Τοπική αυτοδιοίκηση