Αρχείο του Γραφείου του Δημάρχου του Δήμου Βόλου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εργαλείο έρευνας για το Αρχείο του Γραφείου του Δημάρχου του Δήμου Βόλου

   

Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M O1
Τίτλος: Αρχείο του Γραφείου του Δημάρχου του Δήμου Βόλου 
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1903 - 1979
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 26 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημάρχου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει κυρίως αλληλογραφία των δημάρχων του Δήμου Βόλου (Παγασών) καθώς και γνωματεύσεις νομικών συμβούλων του Δήμου για θέματα που απασχόλησαν το Δήμο.


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το αρχείο του Γραφείου του Δημάρχου αποτελεί μέρος του συνόλου του αρχείου του Δήμου Βόλου, που φυλάσσονταν στο υπόγειο του Δημαρχείου Βόλου. Οι συχνές πλημμύρες στο χώρο του υπογείου κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος του υλικού ενώ η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία δημιούργησαν σημαντικές φθορές σε άλλα. Με την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Ιστορικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στο Κέντρο την καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Βόλου καθώς και την οργάνωση της πρόσβασης των ερευνητών στα αρχεία του Δήμου.

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές μέρος του αρχείου του Δήμου Βόλου (Παγασών). Υλικό που αφορά το αρχείο του γραφείου του Δημάρχου του Δήμου Βόλου (Παγασών) βρέθηκε σε τέσσερις από αυτές τις εισαγωγές.


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου


Σημεία πρόσβασης

 

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημάρχου

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Δήμαρχοι

Θέμα

Δήμαρχοι
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Βόλος

Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 78.5 Συμβάσεις φωτισμού πόλεως Βόλου 1903 - 1926 [1903 - 1926]
    Περιεχόμενο
    Περιέχει "αντίγραφο του συμβολαίου του φωταερίου Βώλου εκ του τυπογραφείου της Θεσσαλίας1903" που αφορά τη σύμβαση που υπογράφηκε το 1893, και τη "σύμβαση ηλετκροφωτισμού της πόλεως Βόλου " τυπογραφεία Αθαν. Πλατανιώτου/1927.
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Φωτισμός -- Συμβόλαια
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
    Εργοστάσιο Φωταερίου
Φάκελος 78.4 Σύμβαση Ηλεκτροφωτισμού Βόλου [1926 - 1937]
    Περιεχόμενο
    Φεκ.15/9/1930 φύλλο 315, "Περί εγκρίσεως συμβολαίων συνδρομής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας", κοινοποίηση της Εφημερίδας της Κυβέρνησης "περί κυρώσεως συμβάσεως ηλεκτροφωτισμού Βόλου" 10/7/1936, γνωμοδοτήσεις νομικών συμβούλων Δήμου, Ραζή, Μαριδάκη και ιστορικό της Ηλεκτρικής Εταιρείας και των συμβάσεων της με το Δήμο Βόλου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Φωτισμός -- Συμβόλαια
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
    Εργοστάσιο Φωταερίου
Φάκελος 2.165 Φάκελος Φωταέριο και Καλιακούδα [1928 - 1951]
    Περιεχόμενο
    Συμπλήρωμα πρωτοκόλλου παραδόσεως Φωταεριοποιείου Βόλου(1931). Πρωτόκολλο παραλαβής εγκαταστάσεων Φωταεροποιείου που υπογράφεται από τον μηχανολόγο Ν. Πυργιώτη (1928). Ανακοπή Γεώργιου Κυρίτση κατά Δήμου Παγασών (1937). Αλληλογραφία 1940-1951 σχετικά με το θέμα που προέκυψε από την παραβίαση των όρων της σύμβασης εκμετάλλευσης του εργοστασίου αεριόφωτος του Δήμου Παγασών που είχε αναθέσει ο Δήμος στον Γιώργο Κ. Κυρίτση. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής (1944 και 1947). Έκθεση απογραφής των υλικών του Εργοστασίου Φωταερίου από ορισθείσα Επιτροπή του Δήμου Παγασών (1944). Δημοσιοποιημένη εισηγητική έκθεση "περί προσωρινού διακανονισμού των εν τω Κράτει Επιχειρήσεων Φωταερίου κ.λ.π." του Υπουργού Μεταφορών Π. Χατζηπάνου 9/12/1947. Αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης της εκμετάλλευσης των Πηγών Καλιακούδας στο Δήμο Παγασών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ανυπόγραφη) από το Ελληνικό Δημόσιο. [1932]
    Θέμα
    Ηλεκτρική ενέργεια -- Βόλος
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Εργοστάσιο Φωταερίου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Εργοστάσια
    Βόλος -- Φωτισμός
Φάκελος 2.7 Φάκελος φωταερίου. Δήμος Παγασών κατά Γεωργίου Κυρίστη. [1929 - 1958]
    Περιεχόμενο
    Αποφάσεις συμβουλίου για παραχώρηση λειτουργίας και διακοπή λειτουργίας εργοστασίου φωταερίου. 2η σύμβασις, 1ο βιβλίο με τίτλο " Σύμβασις ηλεκτροφωτισμού της πόλεως. Εκθέσεις και προβλήματα εργοστασίου. Αλληλογραφία και αποστολή φούρνων Lecocq.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Εργοστάσιο Φωταερίου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Φωτισμός
    Βόλος -- Εργοστάσια
Φάκελος 78.1 Εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία του Δημάρχου Παγασών και της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου [1930 - 1939]
    Περιεχόμενο
    Επιστολές - αιτήσεις του Δημάρχου Παγασών σχετικά με τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού της πόλης, απαντητικές επιστολές της Ηλεκτρικής Εταιρείας και αιτήσεις φορέων της πόλης προς τον Δήμαρχο Παγασών για ζητήματα ηλεκτροδότησης και άλλα. Υπάρχει σχέδιο το οικοδομικό σχέδιο του Υποσταθμού του Μουσείου (1939)
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Φωτισμός
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φάκελος 78.3 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών για την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου [1932 - 1937]
    Περιεχόμενο
    Αποφάσεις: 417/1932, 405/1932, 126/1935
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Φωτισμός
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου -- Αποφάσεις -- Φωτισμός
    Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φάκελος 78.6 Διάφορα Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου [1935 - 1961]
    Περιεχόμενο
    Τιμολόγιο 1935 Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου Α.Ε., διαφημιστικά μηχανημάτων και ένα σχέδιο μηχανήματος στα ιταλικά "mescolatore filtro argilla" 21.7.1961
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Φωτισμός
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου -- Μηχανήματα
Φάκελος 78.2 Κοινοποιήσεις του Υπουργείου Σιδηροδρόμων και αυτοκινήτων και του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δήμο Παγασών [1937 - 1938]
    Περιεχόμενο
    Κοινοποιήσεις αποφάσεων σύμβασης ηλεκτροφωτισμού και τιμών πώλησης ηλεκρικής ενέργειας
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Φωτισμός -- Συμβάσεις
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών -- Εγκύκλιοι
Φάκελος 1.114 Γνωματεύσεις Ν. Ραζή - Κ. Βασιλείου [1940 - 1964]
    Περιεχόμενο
    Αλληλογραφία Ν. Ραζή με Δήμο Βόλου για νομικά θέματα.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Νομικός Σύμβουλος
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Ραζής, Νικόλαος
Φάκελος 17.99 Φάκελος δικαστικών υποθέσεων [1949 - 1970]
    Περιεχόμενο
    Αγωγές Νικ. Δρόσου (δικηγόρος) κατά του Δήμου Βόλου. Ενημέρωση Δημάρχου από τον Ν. Ραζή για υποθέσεις που εκκρεμούν.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Νομικός Σύμβουλος
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Ραζής, Νικόλαος
Φάκελος 17.149 Διάφορα έγγραφα. [1951 ]
    Περιεχόμενο
    Επιστολές μετάνοιας κρατουμένων στις φυλακές Μακρονήσου (6 επιστολές). Απόρρητα έγγραφα για ζητήματα που προέκυψαν από την πρόσληψη "αναρχικών" σε θέσεις εργασίας του Δήμου (15 επιστολές)
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Θέμα
    Πολιτικοί κρατούμενοι -- Βόλος
Φάκελος 17.173 Αρχείον από 1/4/53. Αλληλογραφία 1953 - 62 [1953 - 1962]
    Περιεχόμενο
    Εισερχόμενα - εξερχόμενα Δημάρχων Γ.Καρτάλη, Γ. Ν. Κοντοστάνου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
    Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1907-1957)
Φάκελος 17.174 Αρχείον αλληλογραφίας διευθύνσεως [1954]
    Περιεχόμενο
    Αλληλογραφία δημάρχου Γ. Κοντοστάνου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Φάκελος 17.175 Αλληλογραφία Δημάρχου. Β [1955 ]
    Περιεχόμενο
    Εξερχόμενα αλληλογραφία δημάρχου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Φάκελος 17.176 Αρχείον από 1/4/1953. Αλληλογραφία 1953 - 62 [1955 - 1956]
    Περιεχόμενο
    Εισερχόμενα - εξερχόμενα γραφείου δημάρχου Γ. Καρτάλη - Θ. Κλαψόπουλου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1907-1957)
    Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φάκελος 17.177 Αρχείον Διευθύνσεως [1956 ]
    Περιεχόμενο
    Εισερχόμενα γραφείου δημάρχου Θ. Κλαψόπουλου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φάκελος 17.178 Αλληλογραφία Α 1958 [1956 - 1958]
    Περιεχόμενο
    Εισερχόμενα - εξερχόμενα αλληλογραφίας Δήμου Βόλου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φάκελος 17.179 Δήμαρχος Θεόδωρος Κλαψόπουλος. Ιανουάριος - Μάϊος 1959 [1959 ]
    Περιεχόμενο
    Εισερχόμενα - εξερχόμενα αλληλογραφίας
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φάκελος 17.180 Δήμαρχος Ιωάννης Κονταράτος (20/5/59 έως 20/12/59) [1959 ]
    Περιεχόμενο
    Εισερχόμενα - εξερχόμενα
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κονταράτος, Ιωάννης
Φάκελος 17.181 Αρχείον αλληλογραφίας διευθύνσεως 1960 [1959 - 1960]
    Περιεχόμενο
    Αλληλογραφία Δημάρχου Ιωάννη Κονταράτου.
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κονταράτος, Ιωάννης
Φάκελος 17.182 Αρχείον από 1/4/53. Αλληλογραφία 1953 - 62 [1960 - 1962]
    Περιεχόμενο
    Εισερχόμενα - εξερχόμενα αλληλογραφία Ιωάννη Κονταράτου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Κονταράτος, Ιωάννης
Φάκελος 1.115 Φάκελος γνωματεύσεων δικηγόρου του Δήμου, Ν. Ραζή [1964 ]
    Περιεχόμενο
    Αποφάσεις δικαστηρίων για απαλλοτριώσεις, ενοικιαστήρια οικημάτων.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Νομικός Σύμβουλος
    Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Ραζής, Νικόλαος
    Θέμα
    Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Φάκελος 17.20 Ματσάγγος, καπνοβιομηχανία Βόλου [1969 ]
    Περιεχόμενο
    Συγχαρητήριες επιστολές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου καθώς και της βιομηχανίας Ματσάγγου στο Δήμαρχο Γ. Σάρο για τη δημοσίευση επιστολής υπέρ της ενίσχυσης της βιομηχανίας.
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Βόλος -- Βιομηχανίες
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Σάρος, Γεώργιος
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
Φάκελος 17.146 Φάκελος Ελληνικού Στόλου [1969 ]
    Περιεχόμενο
    Επιστολές δημάρχου Σάρου προς τη Λέσχη Βόλου για παραχώρηση αίθουσας και δεξίωση στόλου. Κατάλογος αρχών Βόλου και Ν.Ιωνίας
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Σάρος, Γεώργιος
Φάκελος 17.183 Φάκελος Δημάρχου [1972 - 1974]
    Περιεχόμενο
    Αλληλογραφία δημάρχου Απόστολου Παπαθανασίου
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Δήμαρχοι
    Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
    Παπαθανασίου, Απόστολος
Βιβλίο 17.1 Για τον Δήμαρχο από Χρήστο Μπεζαντέ [1979 ]
    Περιεχόμενο
    Βιβλίο "Προγραμματισμός και σχεδιασμός ανάπτυξης των πόλεων", εισήγηση του Ελληνικού Τμήματος της U.I.A. Τ.Ε.Ε. Ελλάδος. Αθήνα 1979. Βιβλίο: "Το πράσινο και οι ελεύθεροι χώροι στις ελληνικές πόλεις μέσα από το παράδειγμα της Αθήνας". Βουλγαρία-Πλέβεν 1979
    Θέμα
    Πολεοδομία -- Βόλος