Αρχείο του Γραφείου του Λογιστηρίου του Δήμου Βόλου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του Γραφείου του Λογιστηρίου του Δήμου Βόλου

Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M D2/1
Τίτλος: Αρχείο του Γραφείου του Λογιστηρίου του Δήμου Βόλου
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1908 - 1982, κυρίως 1931 - 1975
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 33 βιβλία, 18 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Λογιστηρίου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει προϋπολογισμούς, απολογισμούς και άλλα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, βιβλία καθολικά εσόδων εξόδων, εντάλματα πληρωμών, μισθοδοτικές καταστάσεις, οικονομικά στοιχεία Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου.


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου. Υλικό που αφορά στη Γραφείο του Λογιστηρίου του Δήμου Βόλου (Παγασών) βρέθηκε σε 4 από αυτές.


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Λογιστηρίου

Θέμα

Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Βόλος

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Οικονομικές συνθήκες

Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 17.129 Δάνεια [1908 - 1980]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις δανείων για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και την ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια δάνεια
Φάκελος 4.97 Απολογισμός Δήμου Παγασών μέχρι 1938 - 1939 [1923 - 1940]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμοί ετών 1923 - 1940. Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 16.110 Δήμος Παγασών. Καθολικόν πληρωμών 1931 - 1932

[1931 - 1932]

Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
Βιβλίο 16.111 Καθολικόν πληρωμών λογιστηρίου Δήμου Παγασών 1933 - 1934

[1933 - 1934]

Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
Βιβλίο 16.112 Καθολικόν πληρωμών λογιστηρίου Δήμου Παγασών 1935 - 1936

[1935 - 1936]

Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
Βιβλίο 16.113 Λογιστήριον Δήμου Παγασών. Καθολικόν πληρωμών χρήσις 1936 - 1937

[1936 - 1937]

Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
Βιβλίο 16.114 Πληρωμών.

[1938 - 1939]

Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
Βιβλίο 16.115 Καθολικόν πληρωμών λογιστηρίου Δήμου Παγασών 1939 - 1940

[1939 - 1940]

Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
Βιβλίο 16.116 Καθολικόν πληρωμών λογιστηρίου Δήμου Παγασών 1940 - 1941

[1940 - 1941]

Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
Βιβλίο 16.117 Καθολικόν πληρωμών. Λογιστήριον Δήμου Παγασών [1941 - 1944]
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
Βιβλίο 1.10 Βιβλίο εκδιδόμενων ενταλμάτων από 1.4.1944 εως 10.11.1945 [1944 - 1945]
Τύπος τεκμηρίου
Λογιστικά βιβλία -- Εντάλματα
Φάκελος 1.1 Οικονομικά στοιχεία Δήμου 1952-1953, καταστάσεις εργατών 1949-1953 [1949 - 1953]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός έτους 1952-1953, γραμμάτια εισπράξεως Ταμείου, αποφάσεις και καταστάσεις δαπανών του Δήμου 1952-1953, καταστάσεις εργατών 1949-1953, εκθέσεις ανάληψης δαπανών 1953, αποδείξεις εξόδων από εκτέλεση τεχνικών έργων 1952-53, εγκριτικές Νομαρχίας σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 1953.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φάκελος 1.134 Φιλαρμονική. Απολογισμός έτους 1950 - 1951 [1950 - 1951]
Περιεχόμενο
Εγγραφα δαπανών, πιστώσεων, εντάλματα μισθοδοτικών καταστάσεων, βιβλίο Καθολικόν, βιβλίο Καθημερινόν, απολογισμοί Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου 1950 - 1951.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες
Φάκελος 16.68 Ευρετήριον φακέλων αρχείου

[1950 - 1960]

Περιεχόμενο
Κατάσταση φακέλων λογιστικής υπηρεσίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Λογιστηρίου -- Αλληλογραφία
Βιβλίο 1.135 Φιλαρμονική. [1951 - 1952]
Περιεχόμενο
Χρηματικά εντάλματα μισθοδοτικών καταστάσεων, βιβλίον Καθολικόν, βιβλίον Καθημερινόν Φιλαρμονικής Δήμου Παγασών, απολογισμοί - προϋπολογισμοί Φιλαρμονικής (1951-52)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες
Φάκελος 17.39 Φάκελος εμφαίνον τας ενεργηθείσας κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ταμείων ως και της απόδοσις αυτών. [1954 - 1955]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις των κρατήσεων, γραμμάτεια εισπράξεων, έκθεση προελέγχου για τον απολογισμό του Δήμου.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 17.68 Διπλότυπα εισπράξεως Α' Ταμείου Βόλου [1954 - 1955]
Περιεχόμενο
Διπλότυπα είσπραξης για καταβολή τέλους άμεσης καταβολής από το Δήμο Βόλου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Φάκελος 17.38 Καταστάσεις κρατήσεων υπέρ ταμείων και φόρων [1954 - 1955]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Βιβλίο 17.72 Αναλυτικός πίναξ εσόδων χρήσεως 1954 - 1955 [1954 - 1955]
Σημείο πρόσβασης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Βιβλίο 17.354 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1954 - 1955 [1954 - 1955]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.70 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1954 - 1955 [1954 - 1955]
2 αντίγραφα
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.71 Συγκεντρωτική κατάσταση ενεργηθεισών κρατήσεων επί των εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου 1954 - 1955 [1954 - 1955]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Βιβλίο 17.88 Αναλυτικός πίναξ εσόδων χρήσεως 1955 - 1956 [1955 - 1956]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Φάκελος 17.83 Απολογιστική έκθεση της διαχειρίσεως του ταμείου του Δήμου Βόλου 1955 - 1956 [1955 - 1956]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Βιβλίο 17.86 Απολογιστικός πίνακας εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 1955 - 1956 [1955 - 1956]
4 απολογιστικοί πίνακες
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Βιβλίο 17.87 Προύπολογισμός χρήσης 1955- 1956 [1955 - 1956]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Φάκελος 17.85 Απολογιστικά στοιχεία 1955 - 1958 [1955 - 1958]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εισπράξεως φόρων. Έκθεση επιτροπής προελέγχου απολογισμού του Δήμου.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φάκελος 17.81 Απολογιστικά στοιχεία χρήσεως 1955-56, 1960 [1955 - 1960]
Περιεχόμενο
Συγκεντρωτική κατάσταση κρατήσεων διαφόρων ταμείων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Φάκελος 4.111 Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών χρήσεις 1958 - 1965 [1958 - 1965]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φάκελος 17.82 Κατάστασεις συγκεντρωτικαί και αναλυτικαί των ενεργηθεισών διαφόρων κρατήσεων υπέρ τρίτων [1960 ]
Περιεχόμενο
Συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων από κρατήσεις υπέρ τρίτων - εισπράξεις ενοικίων των ακινήτων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Βιβλίο 1.12 Βιβλίον καταχωρήσεως εκθέσεων αναλήψεων δαπανών [1961 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Βιβλίο 1.15 Βιβλίο καταχωρήσεως εκθέσεων αναλήψεων δαπανών. Α' [1962 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Βιβλίο 1.13 Βιβλίον καταχωρήσεως εκθέσεων αναλήψεων δαπανών [1962]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Βιβλίο 1.14 Βιβλίο καταχωρήσεως διπλοτύπων [1962 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Βιβλίο 1.11 Βιβλίο καταχώρησης εκθέσεων αναλήψεων δαπανών. A' [1963]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Φάκελος 17.128 Αρχείον λογιστήριον 1968 - 1975 [1968 - 1975]
Περιεχόμενο
Οικονομικές ενισχύσεις σε συλλόγους. Προαγωγές, αποζημειώσεις υπαλλήλων. Εισφορές. Κοινοποιήσεις Υπουργείου Εσωτερικών.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Βιβλίο 17.355 Προϋπολογισμός Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 1969 [1969 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.356 Σχέδιον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1970 [1970 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.357 Προϋπολογισμός Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 1971 [1971]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.358 Δήμος Βόλου. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1972 [1972 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.359 Προϋπολογισμός Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 1973 [1973 - 1973]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.360 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1974 [1974 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.362 Προϋπολογισμός 1975 [1974 - 1975]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.362 Προϋπολογισμός 1975 [1975 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.161 Προϋπολογισμός Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 1975 [1975 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.361 Προϋπολογισμός Δήμου Βόλου. Οικονομικό έτος 1975 [1975 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Βιβλίο 17.363 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1975 [1975]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμοί
Φάκελος 16.63 Ημερομήσθια, καταστάσεις συγκεντρωτικές και βεβαιώσεις. 1979 Φ.Μ.Υ. [1979 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εργατοτεχνιτών υπηρεσίας, κατάσταση μεταβολών Φ.Μ.Υ., υπεύθυνες δηλώσεις, κατάσταση μισθοδοσίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φάκελος 17.147 Βαλκανική έκθεση έτους 1982 [1982 ]
Περιεχόμενο
Τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής δαπανών για τη διοργάνωση της Βαλκανικής πολιτιστικής συνάντησης Βόλου. Έκθεση χειροτεχνίας.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
Βαλκανική Έκθεση Χειροτεχνίας (Βόλος)
Φάκελος 4.99 Διάφορα (φάκελος δικαιολογητικών του υπ' αριθμ 33540..) [1937 - 1943]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων 1937 - 1938. Κανονισμοί δημοτικών συμβουλίων Αθηνών, Θεσ/νίκης, Παγασών, δηλώσεις αμοιβών, προκηρύξεις έργων, πληρωμές εργολάβων, διοικητική διαχείριση, αλληλογραφία, αιτήσεις χρηματικής ενίσχυσης από τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου.