Αρχείο του Γραφείου του Ταμείου του Δήμου Βόλου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του Γραφείου του Ταμείου του Δήμου Βόλου

   

Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M D2/2
Τίτλος: Αρχείο του Γραφείου του Ταμείου του Δήμου Βόλου
Ημερομηνία παραγωγής υλικού 1882 - 1988
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 162 βιβλία, 31 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει οικονομικά βιβλία καθημερινά και καθολικά εσόδων-εξόδων του Δήμου, αποδεικτικά εισπράξεων, αποδεικτικά απόδοσης φόρων.


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου. Υλικό που αφορά στη Γραφείο του Ταμείου του Δήμου Βόλου (Παγασών) βρέθηκε σε 4 από αυτές.


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου


Σημεία πρόσβασης

 

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου

Θέμα

Τοπική αυτοδιοίκηση -- Βόλος

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Οικονομικές συνθήκες

Αναλυτική περιγραφή

                       
Βιβλίο 16.118 Καθημερινόν 1883 [1883]
    Περιεχόμενο
    Εσόδων - εξόδων
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.119 Καθημερινόν 1882 [1882 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.120 Καθημερινόν 1882 [1882]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.121 Καθημερινόν 1883 από 15 Ιουνίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου [1883]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.122 Καθημερινόν εισπράξεων και πληρωμών του Δημοτικού εισπράκτορος Παγασών από 15 Ιουνίου 1883 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου ίδιου έτους ίδιου έτους [1883 ]
    Σημείο πρόσβασης
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.124 Βιβλίον Β΄ Καθημερινόν του 1884 του δημοτικού εισπράκτορος [1884 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.123 Καθημερινόν δημοτικού εισπράκτορος Δήμου Παγασών 1884 Α' [1884]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.276 Καθολικόν εξόδων δημοτικού εισπράκτορος [1884 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.277 Καθολικόν πληρωμών 1884 [1884]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.125 Βιβλίον Α΄. Καθημερινόν του δημοτικού εισπράκτορος Παγασών 1885 [1885]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.126 Βιβλίον Β' Καθημερινόν του δημοτικού εισπράκτορος Παγασών 1885 [1885]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.261 Βιβλίον εισπράξεων 1885 [1885]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.278 Καθολικόν πληρωμών 1885 [1885]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.127 Βιβλίον A'. Καθημερινόν του δημοτικού εισπράκτορος Παγασών 1886 [1886]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.129 Καθημερινόν B' του Δημοτικού εισπράκτορος Παγασών του έτους 1886 [1886]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.264 Βιβλίον εισπράξεων 1886 [1886 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.263 Καθολικόν εσόδων δημοτικού εισπράκτορος 1886 [1886]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.262 Καθολικόν εσόδων εισπράκτορος 1886 [1886]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.279 Καθολικόν πληρωμών 1886 [1886 - 1886]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.265 Βιβλίον εισπράξεων 1887 [1887 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.280 Καθολικόν πληρωμών 1887 [1887 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.266 Βιβλίον εισπράξεων 1888 [1888]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.281 Καθολικόν πληρωμών 1888 [1888]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.267 Βιβλίον εισπράξεων 1889 [1889 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.282 Καθολικόν πληρωμών 1889 [1889 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.268 Βιβλίον εισπράξεων 1890 [1890 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.283 Καθολικόν πληρωμών 1890 [1890]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.269 Βιβλίον εισπράξεων 1891 [1891]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.284 Καθολικόν πληρωμών 1891 [1891]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.270 Βιβλίον εισπράξεων 1892 [1892]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.285 Καθολικόν πληρωμών 1892 [1892 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.271 Βιβλίον εισπράξεων 1893 [1893]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.286 Καθολικόν πληρωμών 1893 [1893 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.272 Βιβλίον εισπράξεων 1894 [1894 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.287 Καθολικόν πληρωμών 1894 [1894]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.273 Βιβλίον εισπράξεων 1895 [1895 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.128 Καθημερινόν 1895 [1895]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.288 Καθολικόν πληρωμών 1895 [1895]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.274 Βιβλίον εισπράξεων 1896 [1896]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.275 Βιβλίον εισπράξεων-πληρωμών 1896 [1896]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.130 Καθημερινόν 1896 [1896]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.289 Καθολικόν πληρωμών 1896 [1896]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.290 Καθολικόν πληρωμών 1897 [1897]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.131 Καθημερινόν Βιβλίον εισπράξεων και πληρωμών του δημοτικού εισπράκτορος της χρήσεως του έτου 1898 [1898 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.291 Καθολικόν πληρωμών 1898 [1898]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.292 Καθολικόν πληρωμών 1899 [1899 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.293 Καθολικόν πληρωμών 1900 [1900]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.295 Καθολικόν πληρωμών 1901 (2ος τόμος) [1901 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.294 Καθολικόν πληρωμών 1901(1ος τόμος) [1901 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.296 Καθολικόν πληρωμών 1901. (3ος τόμος) [1901 - 1901]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.297 Καθολικόν πληρωμών 1902 [1902 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.132 Καθημερινόν εσόδων και εξόδων του δημοτικού εισράκτορος Παγασών του 1903 [1903 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.298 Καθολικόν πληρωμών 1903 [1903 ]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.134 Καθημερινόν εσόδων και εξόδων του δημοτικού εισπράκτορος Παγασών του 1904 [1904 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.133 Καθημερινόν 1904 [1904]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.299 Καθολικόν πληρωμών 1904 [1904]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.135 Καθημερινόν 1905 [1905 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.300 Καθολικόν πληρωμών 1905 [1905]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.364 Καθημερινόν Αγίου Νικολάου νεκροταφείου 1905 - 1906 [1905 - 1906]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Νεκροταφεία
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Νεκροταφεία
                       
Βιβλίο 16.136 Καθημερινόν εισπράξεων και πληρωμών έτους 1906 του δημοτικού εισπράκτορος [1906]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία - Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.301 Καθολικόν πληρωμών 1906 [1906]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.302 Καθολικόν πληρωμών 1906 [1906 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.137 Καθημερινόν 1907 [1907 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.365 Καθημερινόν ιερού ναού Αγίου Νικολάου 1907 [1907]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.303 Καθολικόν πληρωμών 1907 [1907 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.138 Βιβλίον Καθημερινόν Βον δημοτικών εισπρακτόρων 1908 [1908]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.304 Καθολικόν πληρωμών 1908 [1908]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.139 Καθημερινόν Βον χρήσις 1909 [1909]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.305 Καθολικόν πληρωμών 1909 [1909]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.140 Καθημερινόν βιβλίον των εισπράξεων και των πληρωμών του δημοτικού εισπράκτορος Παγασών χρήσις 1910 [1910 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.306 Καθολικόν πληρωμών 1910 [1910 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.307 Καθολικόν πληρωμών 1911 [1911]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.308 Καθολικόν πληρωμών 1912 [1912]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.141 Βιβλίον Καθημερινόν των εισπράξεων και πληρωμών του δημοτικού εισπράκτορος Παγασών δια το έτος 1912-1913 [1912 - 1913]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.309 Καθολικόν πληρωμών 1913 [1913 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.310 Καθολικόν πληρωμών 1913 [1913]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.142 Καθημερινόν βιβλίον των εισπράξεων και πληρωμών του δημοτικού εισπράκτορος Παγασών δια το έτος 1914 [1914]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.311 Καθολικόν βιβλίο πληρωμών του δημοτικού εισπράκτορος Παγασών του έτους 1914 [1914]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.312 Καθολικόν βιβλίον πληρωμών Δημάρχου Δήμου Παγασών έτους 1914 [1914 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.312α Καθολικόν πληρωμών 1914 [1914 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.143 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών έτος 1915 [1915 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.314 Καθολικόν πληρωμών 1915 [1915 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.313 Καθολικόν πληρωμών του ταμείου του Δήμου Παγασών 1915 [1915]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.144 Βιβλίον Καθημερινόν Δήμου Παγασών 1916 [1916]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.316 Καθολικόν πληρωμών 1916 [1916 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.315 Καθολικόν πληρωμών δημοτικού ταμείου Παγασών 1916 [1916]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.317 Καθολικόν πληρωμών 1917 [1917]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.318 Καθολικόν πληρωμών του δημοτικού ταμείου του Δήμου Παγασών δια το έτος 1917 [1917 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.320 Καθολικόν πληρωμών 1918 [1918 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.319 Καθολικόν πληρωμών δημοτικού ταμείου Παγασών του 1918 [1918 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.322 Καθολικόν πληρωμών 1919 [1919 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.321 Καθολικόν πληρωμών του δημοτικού ταμείου Παγασών 1919 [1919]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.323 Καθολικόν πληρωμών 1920 [1920 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.324 Καθολικόν πληρωμών 1920 - 1921 [1920 - 1921]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.325 Καθολικόν πληρωμών δημοτικού ταμείου Παγασών 1921 [1921 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.326 Καθολικόν πληρωμών 1921-1922 [1921 - 1922]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.327 Καθολικόν πληρωμών 1922-1923 [1922 - 1923]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.328 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1922-1923 [1922 - 1923]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.329 Καθολικόν πληρωμών 1923-1924 [1923 - 1924]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.330 Καθολικόν πληρωμών 1923-1924 [1923 - 1924]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.331 Καθολικόν πληρωμών 1924-1925 [1924 - 1925]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.332 Καθολικόν πληρωμών 1924-1925 [1924 - 1925]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.145 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οκονομικό έτος 1925-1926 [1925 - 1926]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.334 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1925-1926 [1925 - 1926]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.333 Καθολικόν πληρωμών του Δημάρχου Παγασών 1925-1926 [1925 - 1926]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.146 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1926 - 1927 [1926 - 1927]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.147 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1926 - 1927 [1926 - 1927]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.335 Καθολικόν πληρωμών του Δημάρχου Παγασών 1926-1927 [1926 - 1927]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.336 Καθολικόν πληρωμών του ταμείου του Δήμου Παγασών. Οικονομικού έτους 1926-1927 [1926 - 1927]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.148 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1927 - 1928 [1927 - 1928]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.337 Καθολικόν πληρωμών 1927-1928 [1927 - 1928]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.149 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1928 - 1929 [1928 - 1929]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.338 Καθολικόν πληρωμών 1928-1929 [1928 - 1929]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.150 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1929 - 1930 [1929 - 1930]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.339 Καθολικόν πληρωμών 1929-1930 [1929 - 1930]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.345 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών. Οικονομικού έτους 1934-1935 [1934 - 1935 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.151 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1930 - 1931 [1930 - 1931]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.340 Καθολικόν πληρωμών 1930-1931 [1930 - 1931]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.152 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1931 - 1932 [1931 - 1932]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.341 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1931-1932 [1931 - 1932]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.153 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1932 - 1933 [1932 - 1933]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.342 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών. Οικονομικού έτους 1932-1933 [1932 - 1933]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.154 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1933 - 1934 [1933 - 1934]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.343 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών. Οικονομικού έτους 1933-1934 [1933 - 1934]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.155 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1934 - 1935 [1934 - 1935]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.344 Καθολικόν πληρωμών του δημοτικού ταμείου Παγασών 1934-1935 [1934 - 1935]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.156 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών οικονομικόν έτος 1935 - 1936 [1935 - 1936]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.346 Καθολικόν πληρωμών δημοτικού ταμείου Παγασών. Χρήσεις 1935-1936 [1935 - 1936]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 4.121 Βιβλίο ισοζυγίων του Δήμου και του Νοσοκομείου [1936 - 1937]
    Περιεχόμενο
    Παρακολουθήσεις κινήσεως προϋπολογισμού χρήσεως 1936 - 1937 και ισοζύγια κατά μήνα. Έσοδα προϋπολογισμού χρήσεως 1936 - 1937
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία
                       
Βιβλίο 16.157 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών του οικονομικού έτους 1936 - 1937 [1936 - 1937]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.347 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1936-1937 [1936 - 1937]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Φάκελος 4.108 Οφειλέται εκ πεζοδρομίων 1936 - 1939 [1936 - 1939]
    Περιεχόμενο
    Εντάλματα προσωποκράτησης, αλληλογραφία δημάρχου, ταμία, κατάσταση αιτήσεων οφειλετών, εκθέσεις επιδόσεων, αποσπάσματα πρακτικών.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Οφειλέτες και πιστωτές
                       
Φάκελος 4.109 Καθυστερούντες οφειλέται 1936 - 1941 [1936 - 1941]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Οφειλέτες και πιστωτές
                       
Φάκελος 4.114 Δημοτικό ταμείο [1936 - 1942]
    Περιεχόμενο
    Ενημέρωση Δημάρχου από ταμία Δήμου για λογιστικά ζητήματα.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου -- Αλληλογραφία
                       
Βιβλίο 16.158 Καθημερινόν δημοτικού ταμείου Παγασών του οικονομικού έτους 1937 - 1938 [1937 - 1938]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.348 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1937-1938 [1937 - 1938]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Φάκελος 16.56 Φάκελος "Περί τρίτου εποδόσεως εισφοράς Αναγκαστικού Νόμοι 1208/38 [1938]
    Περιεχόμενο
    Περίληψη του τρόπου καταβολής εισφοράς σε Δήμους & Κοινότητες
    Θέμα
    Φορολογία -- Δίκαιο και νομοθεσία
                       
Φάκελος 4.113 Αλληλογραφία Δήμου Παγασών. 1938 - 1939 [1938 - 1939]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου -- Αλληλογραφία
                       
Βιβλίο 16.160 Βιβλίον 2ον Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών χρήσεως 1938 - 1939 [1938 - 1939]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.159 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών του οικονομικού έτους 1938 - 1939 [1938 - 1939]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.349 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1938-1939 [1938 - 1939]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.162 Βιβλίον 2ον συμπληρωματικόν Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών χρήσεως 1939 - 1940 [1939 - 1940]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.161 Καθημερινόν ταμείου Δήμου Παγασών 1939 - 1940 [1939 - 1940]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 16.105 Καθολικόν εισπρακτέων ταμείου Δήμου Παγασών χρήσις 1939 - 1940 [1939 - 1940]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Βιβλίο 17.350 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1939-1940 [1939 - 1940]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Φάκελος 16.62 Ειδικοί οργανισμοί 1940 - 1941 [1940 - 1941]
    Περιεχόμενο
    Αποφάσεις Διοικούσας Επιτροπής για δαπάνες που αφορούν τους ειδικούς οργανισμούς. Εμπεριέχονται αποφάσεις σύστασης των οργανισμών αυτών και προϋπολογισμοί του Δημοτικού Συμβουλίου
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Ειδικοί Οργανισμοί
    Δήμος Βόλου -- Ειδικοί Οργανισμοί
    Θέμα
    Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Ειδικοί Οργανισμοί
                       
Βιβλίο 16.106 Καθολικόν εισπρακτέων ταμείου Δήμου Παγασών 1940 - 1941 [1940 - 1941]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.351 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1940-1941 [1940 - 1941]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Φάκελος 4.90 Ταμείον. Γραμμάτια εισπράξεων εν γένει [1940 - 1943]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου -- Δημόσια έσοδα
                       
Βιβλίο 16.107 Καθολικόν εισπρακτέων ταμείου Δήμου Παγασών χρήσεως 1941 - 1942 [1941 - 1942]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.352 Καθολικόν πληρωμών ταμείου Δήμου Παγασών 1941-1942 [1941 - 1942]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 17.366 Επαρχιακή επιτροπή - συσσιτίων Μαγνησίας, καθημερινόν εισπράξεων και πληρωμών 1942 [1942]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Επαρχιακή Επιτροπή Συσσιτίων Μαγνησίας
    Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πρόνοια
                       
Βιβλίο 16.108 Καθολικόν εισπρακτέων ταμείου Δήμου Παγασών χρήσεως 1942 - 1943 [1942 - 1943]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Βιβλίο 16.109 Ταμείου Δήμου Παγασών. Καθολικόν εισπρακτέων 1943 - 1944 [1943 - 1944]
    Περιεχόμενο
    Μητρώα ονομαστικών καταστάσεων, καταστάσεις ερειπωμένων και ετοιμόρροπων οικιών
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
    Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
    Βόλος -- Κατοικίες
                       
Φάκελος 4.110 Εντάλματα προσωποκρατήσεως. 1945 - 1946 [1945 - 1946]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
                       
Φάκελος 4.117 Ταμείο Νομικών. Χρήσις 1945-46, 1946-47, 1947-48 [1945 - 1948]
    Περιεχόμενο
    Αλληλογραφία προς το ταμείο συντάξεως νομικών προσώπων
    Θέμα
    Ασφάλιση, Κοινωνική
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Ταμείο Νομικών Προσώπων
    Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Μισθοί και συντάξεις
                       
Βιβλίο 16.163 Συμπληρωματικόν Καθημερινόν χρήσεως 1946 - 1947. Δημοτικόν ταμείον Παγασών [1946 - 1947]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Φάκελος 4.101 Ταμείο. Απολογιστικά στοιχεία χρήσεως 1948 - 1949, 1949 - 1950 [1948 - 1952]
    Περιεχόμενο
    Συγκεντρωτικές καταστάσεις - Απολογιστικές εκθέσεις , απολογιστικοί πίνακες
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
                       
Βιβλίο 16.164 Kαθημερινόν 2ον.1949 - 1950 [1949 - 1950]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Φάκελος 4.105 Στοιχεία οικονομικού έτους 1953 - 1954 [1949 - 1954]
    Περιεχόμενο
    Απολογιστικά στοιχεία - προϋπολογισμοί κωδικοποιημένος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Παγασών 1949
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
    Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
                       
Φάκελος 4.91 Τιμολόγια προς παροχή υπηρεσιών [1950 - 1951]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
                       
Βιβλίο 17.367 Τομεύς Γ. καταστημάτων - γραφείων [1950 - 1951]
    Περιεχόμενο
    Χρηματικός κατάλογος βεβαιώσεων και εισπράξεων τελών αποκομιδής απορριμμάτων από την οσό Μεταμορφώσεως έως Αγίου Νικολάου
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Τέλη
                       
Φάκελος 4.102 Ταμείον Δήμου Παγασών. Απολογιστικά στοιχεία χρήσεως 1950 -1951 [1950 - 1953]
    Περιεχόμενο
    Ειδικός κανονισμός και οργανισμός, αιτιολογική έκθεση, απολογιστικά στοιχεία. Βιβλία: 1. Απολογιστικός πίνακας εσόδων - εξόδων 1950 - 1951. Απολογιστικός πίνακας εσόδων 1950- 51. Απολογιστικός πίνακας εσόδων 1950 - 51
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
                       
Φάκελος 4.119 Αλληλογραφία 1950 - 1963 [1950 - 1963]
    Περιεχόμενο
    Ενημέρωση δημάρχου από το ταμείο
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου -- Αλληλογραφία
                       
Βιβλίο 17.369 Χρηματικός κατάλογος τελών στάθμευσης τροχοφόρων [1951 - 1952]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Χρηματικοί κατάλογοι
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Τέλη
                       
Φάκελος 4.100 Απολογιστικά στοιχεία χρήσεως 1951 - 1952 [1951 - 1952]
    Περιεχόμενο
    Καταστάσεις εισπράξεων από τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Τέλη
    Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
                       
Βιβλίο 17.368 Καθημερινόν αποδεικτικών παραλαβής εισπρακτέων εσόδων χρήσις 1951 - 1952 [1951 - 1952]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Φάκελος 4.103 Ταμείο Δήμου Παγασών. Απολογιστικά στοιχεία χρήσεως 1951 - 1952 [1951 - 1952]
    Περιεχόμενο
    Έκθεσις από την επιτροπή επί της προελεύσειως απολογισμού Δήμου Παγασών 1951 - 1952. Απολογιστική έκθεση 1951 - 1952
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
                       
Φάκελος 4.104 Απολογιστικά στοιχεία χρήσις 1952 - 1953 [1952 - 1953]
    Περιεχόμενο
    Απολογιστικός πίνακας εσόδων/εξόδων χρήσεις 1952 - 53, Απολογιστική έκθεση διαχείρισης ταμείου, κίνηση αποθεματικού κεφαλαίου, κωδικοποιημένος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
                       
Βιβλίο 4.122 Υπηρεσία άμεσων φόρων . Καθολικών εσόδων έτος 1952 - 1953 [1952 - 1953]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
                       
Βιβλίο 17.370 Καθημερινόν αποδεικτικών χρήσεως 1952 - 1953, 1953 - 1954 [1952 - 1954]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
                       
Φάκελος 4.116 Αλληλογραφία 1952 - 1956 [1952 - 1956]
    Περιεχόμενο
    Έσοδα, έξοδα, δημοπρασίες, καθηστερήσεις πληρωμών, αποφάσεις αυξήσεων σε υπαλλήλους του Δήμου
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου -- Αλληλογραφία
                       
Βιβλίο 16.165 Καθημερινόν 1953 - 1954. [1953 - 1954]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Φάκελος 17.37 Απολογιστική έκθεση της διαχειρήσεως του Ταμείου κατά τη χρήση 1954-55 [1954 - 1955]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
                       
Φάκελος 17.67 Αντίγραφα καταστάσεων εισπρακτόρων εκ διαφόρων τελών χρήσεως 1954 - 1955 [1954 - 1955]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Τέλη
                       
Φάκελος 17.40 Απολογιστική έκθεσις της διαχείρησης του ταμείου του Δήμου Βόλου κατά τη χρήση 1954 - 55 [1954 - 1955]
    Περιεχόμενο
    Απολογιστική έκθεση, συνεδριάσεις, αποφάσεις
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
                       
Βιβλίο 17.353 Καθολικόν πληρωμών 1954-1955. [1954 - 1955]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθολικά
                       
Φάκελος 1.32 Βιβλίο καταχώρησης τιμολογίων γραφείου 1955 [1955]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία
                       
Φάκελος 4.106 Έσοδα - έξοδα 1958. [1957 - 1958]
    Περιεχόμενο
    Προϋπολογισμούς εσόδων - εξόδων
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
                       
Βιβλίο 17.372 Βιβλίον 1 των καθημερινών εισπράξεων των εισπρακτόρων του Δήμου εκ διαφόρων φόρων τελών και δικαιωμάτων 1957 - 1958 [1957 - 1958]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
                       
Φάκελος 4.82 Δημοτικόν ταμείον. Εντολαί κρατικών εμβασμάτων 1/1-31/12 - 1958 [1957 - 1958]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Εμβάσματα
                       
Φάκελος 4.92 Τιμολόγια ηλεκτρικής εταιρίας οφειλόμενα ΔΕΗ, εξοφληθέντα συμψηφιστικώς [1957 - 1961]
    Περιεχόμενο
    Τιμολόγια για φωτισμό οδών, αποζημιώσεις φθοράς ηλεκτρικών λαμπτήρων κ.α.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
                       
Φάκελος 4.118 Ταμείον - Αλληλογραφία, χρήσεις έτους 1957 - 1962 [1957 - 1962]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου -- Αλληλογραφία
                       
Φάκελος 4.107 Ταμείο Δήμου Βόλου. Αποδεικτικά βεβαιωμέντων εσόδων. Οίκοθεν από 1/1/1/1958 έως 31/12/1958 [1958 ]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
                       
Βιβλίο 1.133 Ταμείο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου [1959]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Φιλαρμονική -- Δαπάνες, Δημόσιες
                       
Βιβλίο 4.123 Ταμείον 17/1/60 - 8/2/60 [1960 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
                       
Βιβλίο 4.47 Δόσεις υπαλλήλων [1964 - 1965]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
                       
Βιβλίο 17.375 Καθημερινόν εξόδων από εντάλματα 1548/64 [1966 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία -- Καθημερινά
                       
Φάκελος 4.93 Αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων οικονομικών ετών 1966 και 1967 [1966 - 1967]
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
                       
Φάκελος 4.120 Ταμείο έσοδα - έξοδα [1968 - 1969]
    Περιεχόμενο
    Καταστάσεις εσόδων - εξόδων ταμείου 15/3/1968 - 7/7/1969
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα
                       
Βιβλίο 17.376 Βιβλίον καταχωρήσεως εκθέσεων αναλήψεως δαπανών [1977 ]
    Τύπος τεκμηρίου
    Λογιστικά βιβλία
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
                       
Φάκελος 16.64 Φιλαρμονική ΤΑΔΚΥ, ΤΥΔΚΥ, ΦΜΥ [1987 - 1988]
    Περιεχόμενο
    Προσλήψεις, μισθοδοσίες εκκαθαριστικά, φόροι, τέλη, αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου, αποδείξεις τραπέζης, πρωτόκολλα
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
    Δήμος Βόλου. Φιλαρμονική -- Δαπάνες, Δημόσιες
                       
Φάκελος 16.61 Ειδικοί οργανισμοί. 1937-1938 [1936 - 1938]
    Περιεχόμενο
    Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την σύσταση των ειδικών οργανισμών, και χρηματοδότηση.
    Συλλογικό όργανο ως θέμα
    Δήμος Βόλου. Ειδικοί Οργανισμοί
    Δήμος Βόλου -- Ειδικοί Οργανισμοί
    Θέμα
    Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Ειδικοί Οργανισμοί