εν Βόλω, τχ. 24 (2007). Ιστορικές βιβλιοθήκες στην ελληνική περιφέρεια

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 24 (2007). Ιστορικές βιβλιοθήκες στην ελληνική περιφέρεια: συγκρότηση, συντήρηση, διαχείριση / Δημοτικό Κέντρο 

Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2007 

click here