Λάρισα [χάρτης]

Λάρισα [χάρτης]. Ζ.7. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 22 12΄-22 42΄/Β 39 30΄-40 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 0ο 30΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 6΄Αν.

        Ανατύπωσις παρά Νο 1 B.S.D. & P.P. Office Φεβρουάριος 1944 εκ του Ελληνικού χάρτου κλίμακος 1:100.000 έτους 1935. Επανεξεδόθη παρά 17 Map Repro. Section R.E. Μάρτιος 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet