Επτάλοφος νέα : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός, έτος δεύτερον. τχ. 25 (15 Ιανουαρίου 1866) - τχ. 48 (31 Δεκεμβρίου 1866)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Επτάλοφος νέα : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός, έτος δεύτερον. τχ. 25 (15 Ιανουαρίου 1866) - τχ. 48 (31 Δεκεμβρίου 1866) / υπό Δ. Νικολαϊδου . - εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ο.], 1866 . - [489] σ. 

Ο σουλτάνος Σαϊφ Ζουλιαζάν

Λειπουν τα τεύχη: τχ 40 σελ. 719-742, τχ. 44 σελ 831-850, τχ 47 σελ 871-891

click here