Θέμις ή επίθεώρησις της ελληνικής νομοθεσίας : συντασσόμενη παρά διαφόρων νομομαθών. Tόμοι 3 - 4

Πρωτεύουσες καρτέλες

Θέμις ή επίθεώρησις της ελληνικής νομοθεσίας : συντασσόμενη παρά διαφόρων νομομαθών. 3ος - 4ος τ. / ; εκδιδόμενη δε παρά Λεωνίδα Λ. Σγούτα. - εν Αθήναις: [χ.ο.], 1847 - 1848 . - 396 + β', 478 σ. click here