Θέμις ή επίθεώρησις της ελληνικής πολιτικής, εμπορικής και διοικητικής νομοθεσίας : συντασσόμενη παρά διαφόρων νομομαθών. Tόμοι 1 & 2

Πρωτεύουσες καρτέλες

Θέμις ή επίθεώρησις της ελληνικής πολιτικής, εμπορικής και διοικητικής νομοθεσίας : συντασσόμενη παρά διαφόρων νομομαθών. 1ος - Τόμος Β / ; εκδιδόμενη δε παρά του Λεωνίδα Λ. Σγούτα. - εν Αθήναις: [χ.ο.], 1846 . - β',δ', 392 + δ', 398 σ. click here