Επιτομή της Οθωμανικής θρησκείας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Επιτομή της Οθωμανικής θρησκείας / ; μεταφρασθείσα εκ της ιταλικής επί την γραικικήν διάλεκτον παρά ιεροδιακόνου Ευγενίου Διογενείδου του εκ της εν Πελοποννήσω Δημητσάνης. - Εν Βενετία: παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων . - 266 σ.
Η προσετέθησαν ο Βίος του Μωάμεθ, και ο Παραλληλισμός της χριστιανικής θρησκείας και Οθωμανικής, προς δε, και τινές σημειώσεις click here